30 mar 2017 12 : 39pm

ShakeSpeare

 

ShakeSpeare je sistem za upravljanje tokovima dokumenata i poslovnih procesa koji ih prate (DMS & BPM) sa konverzijom papirnih dokumenata u elektronski oblik, arhiviranjem i brzim pretraživanjem dokumenata, kao i upravljanje dokumentacijom projekata uz kalkulaciju troškova. ShakeSpeare upravlja tokovima aktivnosti u radu sa dokumentacijom, od nastanka do njenog skladištenja. Pri tome su sve aktivnosti pokrivene, od skeniranja, konverzije skeniranog teksta u digitalnu formu (OCR), elektronsko potpisivanje, priprema za arhiviranje, samo arhiviranje, pretraživanje arhive, povlačenje iz arhive i prikaz na ekranu i/ili štampanje. Dokument može biti tekstualni ili multimedijalni, pojedinačni ili složen, rađen od strane jedne ili više osoba (timski rad).
 

 

Energodata-IT

Najnovije vesti

ENERGOPROJEKT Energodata - 50 godina uspeha!